Uw Vraag

Met behulp van een risicoscan brengt de ZorgBuurtSuper de mogelijke risico’s van overbelasting voor mantelzorgers in beeld. Samen met u bekijkt de ZorgBuurtSuper in een vervolggesprek wat het voor u betekent om mantelzorger te zijn.


Ook worden zowel de goede dingen die het zijn van mantelzorger met zich meebrengt bekeken, als de moeilijkheden die zich voor kunnen doen. Door dit vervolggesprek krijgt u inzicht in de factoren die ervoor kunnen zorgen dat u overbelast raakt. Samen wordt gekeken wat er gedaan kan worden om overbelasting tegen te gaan.

Uit de eerste onderzoeken die we hebben gedaan bij mantelzorgers in Smallingerland vanuit de ZorgBuurtSupers Oost en West zijn de resultaten van overbelasting in onderstaande figuur weergegeven.

Uit de contacten die wij hebben gelegd met een eerste groep mantezorgers hebben we de volgende beelden genoteerd:

‘De rode draad’ in de problematiek van mantelzorgers is dat de mantelzorger er in te veel gevallen alleen voorstaat. In die situaties waarin de belasting bespreekbaar is, ook met degene die verzorgd wordt, zijn oplossingen zoals de inzet van naasten, familie, vrienden bij de zorg en eventuele respijtzorg en inzet van vrijwilligers mogelijk. In veel gevallen blijkt dit echter niet bespreekbaar. Het vergroten van het bewustzijn van deze problematiek bij mantelzorgers en de mensen die zij verzorgen lijkt één van de belangrijkste taken van de ZorgBuurtSuper. Dat vraagt bijzondere competenties, zoals creativiteit, inzicht in de sociaal psychologische factoren in familiesituaties en de (gespreks)vaardigheden om samen met mantelzorger en degene die zij verzorgen tot probleembewustzijn en probleemoplossing te komen. Onderdelen van die ‘oplossingsroute’ zijn:

  • Bewustzijn creëren bij mantelzorger en degene die zij verzorgen van de belasting van de mantelzorger en de effecten die dat heeft voor mantelzorger en verzorgde Ontwikkelen van competenties bij hulp/zorgverleners en vrijwilligers die nodig zijn om dit bewustzijn te vergroten bij mantelzorgers
  • Bij langdurige intensieve mantelzorg zoeken naar mogelijkheden de draaglast te verminderen door meer mantelzorgers toe te laten bij de zorg (familie, vrienden, buren, vrijwilligers)
  • Organiseren dat vrijwilligers een grotere bijdrage gaan leveren aan het ontlasten van mantelzorgers (ook) bij niet-zorgtaken
  • Zorgen  voor een grotere draagkracht van mantelzorgers door hen meer vertrouwd te maken met het bespreekbaar maken van hun ervaringen met de zorgtaken; o.a. door laagdrempelige voorzieningen, bijeenkomsten, evenementen te organiseren, cursussen, etc.

Risicoscan

Risicoscan

Breng jouw situatie in kaart en krijg meer inzicht in je rol als mantelzorger.

Doe de risicoscanDeelnemende organisaties aan de Zorgbuurtsuper