Uw Vraag

Met behulp van een risicoscan brengt de ZorgBuurtSuper de mogelijke risico’s van overbelasting voor mantelzorgers in beeld. Samen met u bekijkt de ZorgBuurtSuper in een vervolggesprek wat het voor u betekent om mantelzorger te zijn.


Ook worden zowel de goede dingen die het zijn van mantelzorger met zich meebrengt bekeken, als de moeilijkheden die zich voor kunnen doen. Door dit vervolggesprek krijgt u inzicht in de factoren die ervoor kunnen zorgen dat u overbelast raakt. Samen wordt gekeken wat er gedaan kan worden om overbelasting tegen te gaan.

Uit de eerste onderzoeken die we hebben gedaan bij mantelzorgers in Smallingerland vanuit de ZorgBuurtSupers Oost en West zijn de resultaten van overbelasting in onderstaande figuur weergegeven.

Uit de contacten die wij hebben gelegd met een eerste groep mantezorgers hebben we de volgende beelden genoteerd:

‘De rode draad’ in de problematiek van mantelzorgers is dat de mantelzorger er in te veel gevallen alleen voorstaat. In die situaties waarin de belasting bespreekbaar is, ook met degene die verzorgd wordt, zijn oplossingen zoals de inzet van naasten, familie, vrienden bij de zorg en eventuele respijtzorg en inzet van vrijwilligers mogelijk. In veel gevallen blijkt dit echter niet bespreekbaar. Het vergroten van het bewustzijn van deze problematiek bij mantelzorgers en de mensen die zij verzorgen lijkt één van de belangrijkste taken van de ZorgBuurtSuper. Dat vraagt bijzondere competenties, zoals creativiteit, inzicht in de sociaal psychologische factoren in familiesituaties en de (gespreks)vaardigheden om samen met mantelzorger en degene die zij verzorgen tot probleembewustzijn en probleemoplossing te komen. Onderdelen van die ‘oplossingsroute’ zijn:

  • Bewustzijn creëren bij mantelzorger en degene die zij verzorgen van de belasting van de mantelzorger en de effecten die dat heeft voor mantelzorger en verzorgde Ontwikkelen van competenties bij hulp/zorgverleners en vrijwilligers die nodig zijn om dit bewustzijn te vergroten bij mantelzorgers
  • Bij langdurige intensieve mantelzorg zoeken naar mogelijkheden de draaglast te verminderen door meer mantelzorgers toe te laten bij de zorg (familie, vrienden, buren, vrijwilligers)
  • Organiseren dat vrijwilligers een grotere bijdrage gaan leveren aan het ontlasten van mantelzorgers (ook) bij niet-zorgtaken
  • Zorgen  voor een grotere draagkracht van mantelzorgers door hen meer vertrouwd te maken met het bespreekbaar maken van hun ervaringen met de zorgtaken; o.a. door laagdrempelige voorzieningen, bijeenkomsten, evenementen te organiseren, cursussen, etc.

Wat doen we

De ZorgBuurtSupers

De ZorgBuurtSupers

De gemeente Smallingerland heeft drie ZorgBuurtSupers voor jou:

Handige informatie voor mantelzorgers

Handige informatie voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers hebben zich nooit gerealiseerd dat ze gebruik kunnen maken van hulp.

Bekijk handige informatie

Risicoscan

Risicoscan

Breng jouw situatie in kaart en krijg meer inzicht in je rol als mantelzorger.

Doe de risicoscanErvaringen van mantelzorgers bij de Zorgbuurtsuper

“‘Ik kwam niet meer toe aan mijn hobby’s, nu ik mantelzorger ben voor mijn vrouw die ziek is geworden. Ik kwam niet meer toe aan mijn hobby’s omdat ook de huishouding op mij terecht kwam. Via de huisarts kwam ik bij de ZorgBuurtSuper. Zij hebben ervoor gezorgd dat er hulp in de huishouding is geregeld. Met een ‘big smile’ rijd ik weer met mijn scootmobiel door Drachten op weg naar mijn club’”

“‘Ik ben 68 jr en ben mantelzorger voor mijn vrouw die langzaam dementeert. Ik ervaar de mantelzorg als een plicht maar ook als een zware taak. Ik heb de risicoscan van de ZorgBuurtSuper ingevuld. Dat heeft me ertoe gebracht vrienden in te schakelen. Er zijn nu afspraken gemaakt, dat voor langere tijd,  een vast dagdeel per week de zorg van mij wordt overgenomen, zodat ik dan even vrij kan zijn.’”

“‘Ik ben 50 jaar en ben mantelzorger voor mijn man die chronisch ziek is. Daarnaast heb ik ook een baan. Door toename  van de zorglast, dreigde ik overbelast te raken, maar ik vond het moeilijk om onze totale situatie goed te overzien en zag op tegen de toekomst. Op advies van vrienden heb ik een beroep gedaan op de ZorgBuurtSuper. Die heeft mij geholpen om een goed beeld te krijgen van mijn eigen situatie als mantelzorger en helpt mij om plannen te maken en uit te voeren, om zelf beter in balans te kunnen functioneren.’”

“‘Ik ben 81 jaar en ben mantelzorger voor mijn man die al lange tijd, chronisch ziek is en bedlegerig.Ik heb een beroep gedaan op ZorgBuurtSuper. Zij hebben me geholpen één middag per 2 weken een oppas te organiseren voor mijn man, samen met familie, vrienden en vrijwilligers.’”

“‘Ik ben een alleenstaande vrouw van 60 jaar en mantelzorger voor mijn dochter die chronisch psychiatrisch patiënt is. Mijn dochter woont zelfstandig, in de buurt van mij en wordt begeleid door de GGZ, maar doet ook een groot beroep op mij. De zorg wordt steeds meer een grote emotionele belasting. Ook de wettelijke regelgeving  rond de  financiering van de zorg voor chronisch zieken wordt steeds complexer. De ZorgBuurtSuper heeft mij geholpen om persoonlijke ondersteuning  te krijgen vanuit de kerk, daarnaast hebben zij mij geholpen een deskundige te vinden die mij kan adviseren over de zakelijke en financiële kant van de zorg.’”

Deelnemende organisaties aan de Zorgbuurtsuper

Zonnebloem Zuid Oost Zorg Protestantse Gemeente Drachten Huisartsen Drachten Bethel De Friese Wouden Liante VPTZ