Voorzieningen en financiële regelingen

Voor mantelzorgers zijn er diverse regelingen waar u gebruik van kunt maken. Zo kennen we het clamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. En ook voor mantelzorgers die niet werken zijn er regelingen. De regering is voornemens met voorstellen te komen allerlei regelingen uit te breiden.


Let op: in de CAO of via OR of personeelsvertegenwoordiging mogen afwijkende voorschriften worden gemaakt over de salarisdoorbetaling. Soms zijn die gunstiger dan de wet voorschrijft soms ongunstiger

Calamiteitenverlof

Dit is verlof dat u op kunt nemen als u onverwachts direct vrij moet hebben. Bijvoorbeeld als uw kind plotseling ziek wordt of als u zaken moet regelen rond een sterfgeval in uw familie.

 Hoe lang het verlof duurt, hangt af van het noodgeval. Soms gaat het om een paar uur, soms om enkele dagen.

Voorwaarden

  • u moet het verlof opnemen in overleg met de werkgever
  • uw werkgever moet het verlof doorbetalen, tenzij dit in de geldende CAO anders is bepaald

Kortdurend zorgverlof

Per jaar kunt u maximaal tien dagen zorgverlof krijgen. Dit kortdurende zorgverlof is bedoeld voor de zorg voor een thuiswonend kind of zieke partner of een ouder. U kunt het verlof aaneengesloten opnemen of verspreid over een langere periode.

Voorwaarden:

  • u moet het verlof opnemen in overleg met de werkgever
  • u komt alleen in aanmerking als zorg noodzakelijk is
  • het verlof geldt alleen als u degene bent die de zieke moet verzorgen
  • als het bedrijf of de organisatie waar u werkt gedupeerd raakt door het verlof, mag de werkgever het verlof weigeren
  • de werkgever is verplicht ten minste 70% van het loon door te betalen, tenzij dit in de geldende CAO anders is geregeld
  • als u in deeltijd werkt, krijgt u minder dagen verlof

Langdurend (onbetaald) zorgverlof

Om een betaalde baan beter te kunnen combineren met (langdurige) hulp aan een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder, kunt u sinds 1 juni 2005 gebruik maken van de regeling Langdurend (onbetaald) zorgverlof. De regeling maakt deel uit van de Wet Arbeid en Zorg. Levensbedreigend ziek betekent dat het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.

De regeling geldt niet als het een schoonouder betreft of als het gaat om een chronisch zieke. Het verlof moet ten minste twee weken voor de ingangsdatum van het verlof schriftelijk worden aangevraagd bij de werkgever.

In principe gaat u bij langdurend zorgverlof tijdelijk in deeltijd werken, zodat u een deel van het inkomen behoudt. In een aaneengesloten periode van 12 weken gaat u de helft minder werken. Per jaar kunt u maximaal 6 maal de wekelijkse arbeidsduur opnemen.

In overleg met de werkgever kunt u dit verlof ook spreiden over een langere periode. Voor parttimers geldt het verlof naar rato. Tijdens het zorgverlof ontvangt u geen salaris.

NB: Minder inkomen heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld de huursubsidie, studiefinanciering, kinderopvang en kan ook gevolgen hebben voor de sociale verzekeringen, het pensioen en voor eigen bijdragen.

 

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Ontvangt u AOW en wilt u gaan samen-wonen met iemand die ook AOW ont-vangt en uw zorg nodig heeft? Dan kunt u onder voorwaarden toch uw alleenstaanden-AOW behouden.

 

Wet Werkeloosheid (WW)

Zorgt u minimaal drie maanden 20 uur per week voor een ander? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht.

 

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Mantelzorgers met een bijstandsuitkering hebben sollicitatieplicht. Een aantal gemeenten verleent aan mantelzorgers met een intensieve zorgtaak vrijstelling van de sollicitatieplicht.

Risicoscan

Risicoscan

Breng jouw situatie in kaart en krijg meer inzicht in je rol als mantelzorger.

Doe de risicoscanDeelnemende organisaties aan de Zorgbuurtsuper